Дескриптори на икономическия риск Икономическата и социалната практика на хората в пазарно ориентираните общества притежава някои неотменни характеристики. Изследователите на икономическото поведение прилагат различни подходи към нейното дефиниране и интерпретация. Ако се обобщят многообразните становища за аспектите, основанията и факторите на икономическата дейност, може да бъде очертан следният комплекс от нейни дескриптори: Наличие на неопределеност Альгин разглежда неопределеността като отсъствие на еднозначност на условията, при които трябва да се извършва определена дейност. Нееднозначни, и поради това пораждащи неопределеност, могат да бъдат не само външните за икономическия деец условия, но и вътрешните условия, произтичащи от индивидуалните му особености. Основните групи източници на неопределеност, в икономическата дейност произтичат от ограничената прогностичност на икономическите дейци по отношение на: Тежестта на всеки източник на неопределеност зависи от обективната и субективната му значимост за деца, от интензивността му, както и от едновременното му действие с други източници. На психично ниво неопределеността предизвиква преживяване на несигурност, а стремежът към определеност — стремеж към сигурност. От неопределеността произтича хипотетична несигурност за дееца при вземане на решение за бъдещето, което да се приложи към предстояща дейност ,

Дадалко В. ИВЦ Минфина, Продовольственная безопасность:

Показаны сообщения с ярлыком и управлении финансовыми институтами. PM это сердце любого бизнеса, особенно компаний в секторе FUslugi. .. Тези бизнес процеси свързват всички съществуващи ключови сделки и . на два от основните сектора от ФУслуги – Банкерството и застраховането ще.

Битрикс24 на сайт -система склад моделът на взаимодействие предполага, че клиентът е център на философията на бизнеса, а основни направления и цели са дейностите по поддръжка на ефективен маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Поддържането на тези бизнес-цели включва събиране, съхраняване и анализ на информация за потребителите, доставчиците, партньорите, конкуренцията, а също и за вътрешните процеси в компанията.

системите представляват цял клас програмно осигуряване. Тази система от една страна е предназначена да удовлетвори и задържи клиентите, а от друга страна служи за оптимизиране на дейността на компанията. Този подход предвижда, че при взаимодействието с клиента сътрудниците на компанията имат достъп до цялата необходима информация за взаимоотношенията с клиента и решението се взима на базата на тази информация.

Решението на свой ред също се съхранява. Основната цел на внедряването на -системата е да се създаде конвейер за привличане на нови клиенти и развитие на отношенията с досегашните клиенти. Управлението на взаимоотношенията с клиентите, особено във финансовите предприятия, е от стратегическо значение за техния успех. Онлайн банкирането, Интернет застраховането, персоналното обслужване на клиентите на здравни и осигурителни фондове е трудно, дори немислимо, без интегрирана система.

Системите за автоматизация на продажбите, включват интеграция и оптимизация на работната система във всички фази на продажбите, намаляване на времето, необходимо на представителите на отдел продажби за преминаване през всеки процес на продажбите [1]. Това позволява на компаниите да използват по-малко представители на търговски отдели за управление на връзките със своите клиенти [2]. В основата на системата за автоматизация на продажбата е системата за управление на контакти, следене и записване на информация за всеки етап в процеса на продажбата за всеки потенциален клиент, от първоначалния контакт до окончателното решение.

Управление финансовым институтам 1. Преимущества Достижение критической массы объединил под одной крышей означает достижение достаточно большой оборот биржевых сделок таким образом, чтобы достичь экономии на масштабе. Существовал сочетание ресурсов, используемых в создании . Вместо того, проводится отдельно по каждой они могут быть экспортированы в общий центр или даже аутсорсинг в иностранных компаниях.

на катедра „Бизнес информатика” на тема: „Предизвикателства пред информационните .. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ. Доц. д-р Надежда . ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ЩЕТИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО. Ас. д-р Милен.

.

.

Посредством внедрения программы управления риском можно добиться более высокой эффективности работы страхового общества. Он объясняется особенностями страхового бизнеса. Наиболее 2 Илиев, Б. Адаптивен мениджмънт в застраховането. .. СВІТОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І УКРАЇНА.

.

.

CIO България: Информационни технологии за ефективното управление на .. Под наем, имоти под наем - кратки наеми, бизнес оферти за под наем, .. на сигнали и разпознаване на образи Информационни процеси и системи за Застраховане Съдържание 1 История на застраховането в България 2.

.

.

Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени Илиев, Боян. Конкуренцията в застраховането / Боян Илиев. // Народностопански ERP система осигурява всички основни бизнес процеси в НУРТС БЪЛГАРИЯ АД.

.

.

атенти; отстъхване на лицензии; придобиване, управление, използване, оценка 11 продажба на услуги и промишлен дизайн, технологически процеси, гудуіїA и ноу-хау. .. Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането.

.

Какви са ползите за един клиент, една фирма да ползва застрахователен брокер?


Comments are closed.

Узнай, как дерьмо в голове мешает тебе эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы избавиться от него навсегда. Кликни тут чтобы прочитать!